HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 § ja 24 § MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tarja Tirkkonen Concept
Y-tunnus: 1870846-1
Postiosoite: Asemakatu 20 B1, 70100 Kuopio (1.8.2020 – 02/2021)
Puhelin: +358504650509
Sähköposti: tarja(a)benestatera.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tarja Tirkkonen
Tarja Tirkkonen Concept
tarja(a)benestatera.fi
+358504650509
Asemakatu 20 B1, 70100 Kuopio (1.8.2020 – 02/2021)

3. Rekisterin nimi

Tarja Tirkkonen Concept asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään pääasiassa tilausten käsittelyyn, laskutustietoihin, ja asiakkuuksien hoitoon.

Muita toissijaisia henkilötietojen säilyttämissyitä ovat:

asiakastapahtumien varmentaminen,
asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
markkinointi,
analysointi ja tilastointi,
mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
asiakassuhdetta koskevat tiedot tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, värväystiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa
asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen
tieto uutiskirjeen latauksista ja muista markkinointipreferensseistä
mahdolliset luvat ja suostumukset
mahdolliset tarjonnanestotiedot
mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta kirjallisena allekirjoituksella varustettuina, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla tai evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. Henkilötietojen käsittelijät

Tarja Tirkkonen Concept omistajat käsittelevät henkilötietoja. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

Tarja Tirkkonen Concept voi tarvittaessa myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Käytämme profilointia asiakaspalvelun parantamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi asiakasryhmille.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tarja Tirkkonen Concept voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena.

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa, lukituissa tiloissa.

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

11. Rekisteröidyn oikeudet

11.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaalla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tarja Tirkkonen Concept vastaa yhden (1) kuukauden kuluessa.

11.2 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen postitse tai puhelimitse +358504650509 tai sähköpostitse osoitteeseen tarja(a)benestatera.fi tai kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarja Tirkkonen Concept huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja eheydestä.

11.3 Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse +358504650509, sähköpostitse tarja(a)benestaera.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

11.4 Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Tarja Tirkkonen Concept on sitoutunut pitämän henkilötiedot asianmukaisesti ja turvassa. Tarja Tirkkonen Concept antaa tarvittaessa lisätietoja tietosuojaselosteestaan. Parannamme ja kehitämme palveluitamme, joten tietosuojaselosteeseen saattaa ajoittain tulla muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Tietojen poistamiseen liittyvissä asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse +358504650509, sähköpostitse tarja(a)benestatera.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Tarja Tirkkonen Concept

Asemakatu 20 B1, 70100 Kuopio (1.8.2020 – 02/2021)
+358504650509
tarja(a)benestatera.fi

×

Ostoskori